Kim jest Notariusz i co robi Notariusz.

Notariusz, niejednokrotnie nazywany również rejentem (pochodzi od słowa regent, czyli osoba uprawniona, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – osoba powołana przez ministra sprawiedliwości. Prawnik notariatu jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Notariusz za swoje czynności pobiera opłatę nazywaną taksą notarialną. Taksa notarialna to opłata ustalana zgodnie z rozporządzeniem ministra. Wymiar opłaty jest uzależniona od typu czynności oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej dokumenty powinno się dostarczyć do kancelarii notarialnej przed umówionym wcześniej terminem dokonania czynności, aby umożliwić szczegółową ich analizę. Wcześniejsza analiza dokumentów pozwoli na bezpieczne i sprawne sporządzenie czynności notarialnej.

Jakie dokumenty powinno się złożyć do notariusza

Dokumenty należy złożyć w oryginale. Notariusz Koszalin dokona analizy ich prawidłowości, oceni także, czy tworzą wystarczającą podstawę sporządzenia czynności. Dzięki dogłębnej analizie przedstawionych dokumentów notariusz może, w myśl art. 80 ustawy Prawo o notariacie, czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Przedstawiona powyżej procedura czynności notarialnej daje gwarancję rzetelnego spełnienia oczekiwań Klientów.